Vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

LASTEAED-PÕHIKOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJA ARVAMISE KORD

1. Vastuvõtt ja väljaarvamine lasteaias.
1.1 Lapsed võetakse lasteaed-põhikooli nimekirja lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse alusel.
1.2 Lasteaiakohta soovivad lapsed registreeritakse, vabade kohtade tekkimisel võetakse nende vanematega ühendust.
1.3 Eelistatud on kooli ja lasteaia töötajate lapsed ja lapsed, kelle õed-vennad käivad samas lasteaed-põhikoolis ning kelle vanemad on teadlikud ja huvitatud walforfpedagoogikast.
1.4 Peale lapse vastuvõtmist nimekirja sõlmitakse lapsevanema või hooldaja ja lasteaed-põhikooli pidaja vahel õppemaksu leping.
1.5 Lapsi, kelle eest kohalik omavalitsus kohamaksu ei tasu, nimekirja ei võeta.
1.6 Lasteaiaõpetajad ja vanemad vestlevad omavahel peale lapse vastuvõttu nimekirja lapse ja üksteise paremaks tundmaõppimiseks vastuvõtuvestluse küsimustiku alusel.
1.7 Lapse lasteaia nimekirjast kustutamine toimub seoses kooli minekuga, lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, arvete mittetasumisel, kui pole 6 kuu jooksul jõutud mõlemaid osapooli rahuldavale kokkuleppele, või muude lepingutingimuste pideval mittetäitmisel kolleegiumi otsuse alusel.
1.8 Lasteaialaste sisse-ja välja arvamine toimub lasteaiakolleegiumi ettepanekul, mille kinnitab direktor käskkirjaga.
2. Vastuvõtt ja väljaarvamine koolis.
2.1 Kõik õpilased võetakse kooli vastuvõtuvestluse alusel. Selles osalevad vähemalt kaks õpetajat (sh kindlasti klassiõpetaja), lapsevanemad, laps ja üks juhatuse esindaja. Vestlus protokollitakse. Vesteldakse lapse arengust; vaadatakse lapse üldist arengut, sotsiaalsust ja teadmisi.
2.2 Laps arvatakse kooli kolleegiumi otsusega, siis kui klassiõpetaja on lapsest ülevaate edastanud. Kolleegiumi otsuse kinnitab Ühiskolleegium.
2.3 Esimesse klassi võetakse kooli vastu õpilasi, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud seitsme aastaseks.
2.4 Lapsevanema soovil võetakse erandjuhul 1. klassi vastu ka neid õpilasi, kes jooksva aasta 30. aprilliks on saanud kuue aastaseks.
2.5 Kooli astumisel esitab lapsevanem avalduse, lapse sünnitunnistuse ja oma isikut tõendava dokumendi.
2.6 Teisest põhikoolist tulnud õpilased esitavad lisaks punktis
2.5 esitatud dokumentidele veel ka väljavõtte õpilasraamatust, tervisekaardi ja vajadusel iseloomustuse. Alates 5. klassist on uuele õpilasele määratud katseaeg, mille kestvuse määrab õpetajate kolleegium igal üksikul juhul eraldi.
2.7 6.-9. klassi õpilasi üldjuhul juurde ei võeta.
2.8 Laps arvatakse õpilaste nimekirja Ühiskolleegiumi otsuse alusel Direktori käskkirjaga. Lapsevanema ja Kooli pidaja vahel sõlmitakse koolimaksuleping.
2.9 Klassikomplektide ja lasteaiarühmade täituvuse otsustavad Kolleegiumid, kus juures peetakse silmas õpilase vanust. Oluline on, et ühevanused õpilased jätkaksid õpinguid ühes klassis omavanustega.
2.10 Õpetajate kolleegiumil on õigus motiveeritud pedagoogilistel kaalutlustel õpilane koolist välja arvata, teatades sellest lapsevanemale ette vähemalt 30 päeva, juhul kui eelnevalt on õpilase suhtes võetud kasutusele muid mõjutusvahendeid ja probleemidest teavitatud vanemaid. Koolist väljaarvamine kinnitatakse Direktori käskkirjaga.
2.11 Õpilase üleminekul teise kooli antakse talle kaasa väljavõte õpilasraamatust ning vajadusel hindeline tunnistus ja iseloomustus.
2.12 Õpilase lasteaed-põhikooli nimekirjast kustutamine toimub seoses kooli lõpetamisega, lapsevanema kirjaliku avalduse alusel üleminekul teise kooli või arvete mittetasumisel, kui pole 6 kuu jooksul jõutud mõlemaid osapooli rahuldavale kokkuleppele

Avaldus õpilaste nimekirja arvamiseks

Avaldus lasteaia nimekirja arvamiseks

Avaldus saata: info@rosmakool.ee või tuua tööpäevadel kooli büroosse.